สันตติรัตน์ ส. “การพิจาณาและลงโทษคดีละเมิดอำนาจศาลภายใต้พระปรมาภิไธยฯ”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2014, น. 121-42, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64629.