ทองแท้ น. “เสรีภาพในการชุมนุมของสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 85-127, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64634.