นุตวงษ์ ท. “อดีต ปัจจุบัน อนาคต กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 7, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, น. 175-28, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64636.