ปรีชาศิลปกุล ส. “พรมแดนความรู้ของการศึกษากฎหมายแนวนิติสำนึกในสังคมไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 24-40, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64640.