ณ ป้อมเพ็ชร บ. “ความเข้าใจว่าด้วย ‘สิทธิชุมชน’ ของนักกฎหมายไทย”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 122-47, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64643.