บุญกอบ ป. “นวัตกรรมท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลเมืองศรีสะเกษ”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 8, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, น. 198-22, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64646.