แก้วกำเหนิด อ. “การปกครองโดยตุลาการ Gouvernment by Judges”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 126-57, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64693.