คำไตรย์ ด. “หลักการและความเป็นจริงในศาล: การเรียนรู้ผ่านการสังเกตการณ์กระบวนการพิจารณาคดี Learning through Trial Observation: Principles and Practice”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 9, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2016, น. 198-30, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/64695.