วัฒนภูมิ ก. “‘บัตรสักใบ’ มันยังสำคัญเสมอ The Way of Verification As a Thai Nationality”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 9, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, น. 206-24, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/72961.