ทองจันทร์ ณ., หรยางกูร พ., ศิริเจริญ เ., ญาณภิรัต ว., ฉัตรประภาชัย ป., จองพานิช ธ., และ จุรีมาศ ร. “มาตรการทางกฎหมายในการจัดการพื้นที่เพื่ออนุรักษ์ช้างป่า”. CMU Journal of Law and Social Sciences, ปี 10, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, น. 115-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CMUJLSS/article/view/92164.