[1]
ศิริอุดมเศรษฐว., แจ้งเจนกิจช. และ โกศการิกาศ. 2018. ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 5, (ส.ค. 2018), 259-292.