[1]
เถนว้อง ก., เมธีวรกิจ ป., ต.ไชยสุวรรณ ป. และ อ่อนบุญเอื้อ ธ. 2021. การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดยเทคนิคกฎความสัมพันธ์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 8, (ก.ย. 2021), 64–78.