[1]
มนเทียรวิเชียรฉาย อ. 2022. At the Crossroads: Thai-American Relations during the Time of Covid-19. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 9, (ก.ย. 2022), 82–94.