[1]
ยิ่งพิสุทธิ์ เ., โชติดิลก อ., อุดมโภชน์ ศ. และ สิทธิวงศ์ อ. 2022. ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่อยู่โดยรอบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ พื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 9, (ก.ย. 2022), 57–68.