[1]
สุทธิพงศ์พันธ์ อ. 2022. บทบรรณาธิการแถลง. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 9, (ก.ย. 2022).