[1]
แก้วเกลี้ยง ก. 2022. "พระสไตล์" การทรงสอนประวัติศาสตร์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. 9, 1 (ก.ย. 2022), 126–128.