(1)
แก้วเกลี้ยงก. ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ. CRMA_HUSO 2018, 5, 1-38.