(1)
งามขจรกุลกิจส. การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ. CRMA_HUSO 2018, 5, 39-66.