(1)
ปรีดากรณ์พ.; เหล่าฤทธิรัตน์ส. การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ. CRMA_HUSO 2018, 5, 95-130.