(1)
มูซอเฮดป. ยุทธโกษ: ภาพสะท้อนความคิดของทหาร ระหว่าง พ.ศ.2435 – 2500. CRMA_HUSO 2018, 5, 131-158.