(1)
อุปัชฌาย์เ. แนวคิดเรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์. CRMA_HUSO 2018, 5, 159-208.