(1)
เถนว้อง ก.; เมธีวรกิจ ป.; ต.ไชยสุวรรณ ป. .; อ่อนบุญเอื้อ ธ. . . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดยเทคนิคกฎความสัมพันธ์. CRMA_HUSO 2021, 8, 64-78.