(1)
วัฒยากร ร. คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. CRMA_HUSO 2022, 9, 95-109.