(1)
อัชฌาพงศ์ ส. . การนำนโยบายกำกับดูแลมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปปฏิบัติ. CRMA_HUSO 2022, 9, 30-41.