(1)
ยิ่งพิสุทธิ์ เ.; โชติดิลก อ.; อุดมโภชน์ ศ.; สิทธิวงศ์ อ. ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่อยู่โดยรอบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ พื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. CRMA_HUSO 2022, 9, 57-68.