(1)
มานุวงศ์ ฐ.; ทองจีน ว. การศึกษาแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. CRMA_HUSO 2022, 9, 42-56.