(1)
สุทธิพงศ์พันธ์ อ. บทบรรณาธิการแถลง. CRMA_HUSO 2022, 9.