(1)
แก้วเกลี้ยง ก. "พระสไตล์" การทรงสอนประวัติศาสตร์. CRMA_HUSO 2022, 9, 126-128.