แก้วเกลี้ยงก. (2018). ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5, 1-38. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154539