งามขจรกุลกิจส. (2018). การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5, 39-66. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154540