ชุติกาโมย. (2018). พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116: ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5, 67-94. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154541