ปรีดากรณ์พ., & เหล่าฤทธิรัตน์ส. (2018). การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5, 95-130. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154542