มูซอเฮดป. (2018). ยุทธโกษ: ภาพสะท้อนความคิดของทหาร ระหว่าง พ.ศ.2435 – 2500. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5, 131-158. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154544