อุปัชฌาย์เ. (2018). แนวคิดเรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5, 159-208. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154546