ศิริอุดมเศรษฐว., แจ้งเจนกิจช., & โกศการิกาศ. (2018). ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 5, 259-292. ืบค้น จาก https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/155601