ศิริอุดมเศรษฐว.; แจ้งเจนกิจช.; โกศการิกาศ. ความต้องการและความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องแบบสนามของกำลังพลภายในกองทัพภาคที่ 1. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, v. 5, p. 259-292, 1 ส.ค. 2018.