เถนว้อง ก.; เมธีวรกิจ ป.; ต.ไชยสุวรรณ ป. .; อ่อนบุญเอื้อ ธ. . . การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ด้วยการทำเหมืองข้อมูล โดยเทคนิคกฎความสัมพันธ์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 8, p. 64–78, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/247150. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.