เกียรติบัณฑิตกุล น. การศึกษาพฤติกรรมการสอนของอาจารย์ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระดับกรอบคิดติดยึดของนักเรียนนายร้อย: กรณีศึกษาอาจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 1–14, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/254092. Acesso em: 30 พ.ค. 2024.