กาญจนะโนพินิจ ศ.; ไชยลาโภ ป. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตนาต่อพฤติกรรมการศึกษาเนื้อหาวิชาจิตวิทยาสังคมจากตำราก่อนเรียนของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, p. 15–29, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/254115. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.