วัฒยากร ร. คุณลักษณะผู้นำที่พึงประสงค์ของนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, p. 95–109, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/254314. Acesso em: 27 ม.ค. 2023.