ผิวผ่อง ว. ชีวิตและการเอาตัวรอดของชาวเวียดนามอพยพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ทศวรรษ 1940 – 1960. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, p. 110–125, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/259948. Acesso em: 28 ม.ค. 2023.