ฟูตระกูล ก. ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษและความสามารถด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 2 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช . วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 69–81, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/260663. Acesso em: 26 พ.ค. 2024.