ยิ่งพิสุทธิ์ เ.; โชติดิลก อ.; อุดมโภชน์ ศ.; สิทธิวงศ์ อ. ความต้องการและความคาดหวังของชุมชนที่อยู่โดยรอบ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ พื้นที่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, p. 57–68, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/260747. Acesso em: 2 ก.พ. 2023.