สุทธิพงศ์พันธ์ อ. บทบรรณาธิการแถลง. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/261995. Acesso em: 1 ก.พ. 2023.