แก้วเกลี้ยง ก. "พระสไตล์" การทรงสอนประวัติศาสตร์. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, Nakhon Nayok, Thailand, v. 9, n. 1, p. 126–128, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/261996. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.