แก้วเกลี้ยงกฤษฎา. 2018. “ปฏิกิริยาตอบสนองต่อโครงสร้างของสมาชิกผู้ติดยาเสพติดในสถาบันแบบเบ็ดเสร็จ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 (สิงหาคม), 1-38. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154539.