งามขจรกุลกิจสรศักดิ์. 2018. “การออกแบบระบบการศึกษาทางทหารของไทยใหม่ เพื่อการผลิตทหารอาชีพและการปฏิรูปกองทัพ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 (สิงหาคม), 39-66. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154540.