ชุติกาโมยอดชาย. 2018. “พระราชบัญญัติลักษณปกครองท้องที่ รัตนโกสินทรศก 116: ปฐมบทการปกครองท้องถิ่นไทย”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 (สิงหาคม), 67-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154541.