ปรีดากรณ์พนารัช, และ เหล่าฤทธิรัตน์สุภาวดี. 2018. “การสร้างเครือข่ายธุรกิจที่มีศักยภาพ: กรณีศึกษาเครือข่ายเครื่องนุ่งห่มและเสื้อผ้าในต่างประเทศ”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 (สิงหาคม), 95-130. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154542.