อุปัชฌาย์เบญจวรรณ. 2018. “แนวคิดเรื่องตัวตนที่รู้คิดและกระบวนการสร้างตัวตนของมิเชล ฟูโกต์”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 5 (สิงหาคม), 159-208. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/CRMA_HUSO/article/view/154546.